Assemblea General Ordinària

02.07.2020

Benvolguts socis;
Per la present queda convocada l'Assemblea General Ordinària a celebrar el dijous dia setze de juliol de dos mil vint, a les 20,30 hores en única convocatòria, en el "Punt Jo-ve" d'aquesta ciutat, amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta anterior.
2. Memòria econòmica de la temporada 2019/20.
3. Memòria esportiva de la temporada 2019/20.
4. Previsions esportives per la temporada 2020/21.
5. Pressupost temporada 2020/21
6. Repercussió "Covid-19" en les inscripcions
7. Regularització definitiva del socis del club
8. Gestió del bar del pavelló per la propera temporada
9. Proposicions i propostes formulades pels socis (hauran d'ésser presentades per escrit a la Junta com a mínim cinc dies abans de la celebració de l'assemblea, i amb el suport d'un nombre de signatures no inferior al 10% dels socis)
10. Torn obert de precs i preguntes.
Esperant la vostra assistència, rebeu una cordial salutació.
La Junta Directiva